Anna portrays Zerlina in concert with Zheng Zhong Zhou