Anna as Nannetta with Kai Ruütel, Äinhoa Arteta and Luis Gomes

Copyright – Catherine Ashmore